Közgadaságtan tantárgyak:

2021.03.15

Gazdasági szakirányok közgazdaságtan tantrágyai

  • Gazdasági szakirányok közgazdaságtan tantrágya:

  • Pénzügytan, Vállalati pénzügyek 1-2

  • Közgazdaságtan, Mikroökonómia, Makroökonómia, Nemzetközi közgazdaságtan

  • Számvitel 1,2,3,4

  • Kontrolling, Gazdasági elemzés

  • Gazdaságtudományi ismeretek 2 számvitel rész

Pénzügytan, Vállalti pénzügyek 1-2

A tantárgy célja a hallgatók számára pénz- és a bankrendszer tulajdonságainak és működési mechanizmusainak elsajátítása, illetve a pénzügyi piacok szereplőinek, tárgyainak és intézményeinek a megismerése.

Mintaanyag

Közgazdaságtan, Mikro- és Makroökonómia

Tantárgy feladata és célja:A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat azokkal alegalapvetőbb közgazdasági összefüggésekkel, amelyek szükségesek az alapvető gazdasági folyamatok megértéséhez.Agazdasági alapismeretek segítségével a jogi szabályozás gazdasági háttere jobban megérthető és elsajátítható.

A termelői magatartás elemzésén belül érintjük a vállalati termelést, a költségfüggvényeket, elemezzük az egyes piacszerkezetek vállalati magatartásra gyakorolt hatását. Végül az állami beavatkozás szükségességét indokoljuk (közjavak, externáliák).

A tantárgy alapvető célkitűzése, hogy a gazdaság egészének (ami nem az egyes egységek mechanikus összessége) működését elemezze. Azt is mondhatnánk, hogy a gazdaság "felülnézetből" való elemzése a kurzus célja.

Mintaanyag

Számvitel 1,2,3,4

A Számvitel tantárgy célja, hogy a különböző intézményekből és különböző szakokról érkező hallgatók számviteli ismereteit azonos szintre hozza, így a tantárgy részletes tárgyalásakor áttekintjük a hazai számviteli rendszert, a beszámolást, annak formáit, a beszámoló mellékleteit, természetesen a mesterszaknak megfelelő szinten. Részletesen bemutatásra kerül a könyvvezetés és az értékelés, a zárás, a beszámoló összeállítás témaköre. Kitérünk a pénzügyek és a számvitel kapcsolatára, valamint arra, hogy a számvitel által szolgáltatott információk miként használhatók fel egyéb nem számviteli területen. Kiemelt hangsúlyt helyezünk - ennek megfelelően - a beszámoló egyes mellékleteinek pénzügyi felhasználhatóságára kitérve az adatkorrekciós tényezők bemutatására, valamint a cash-flow kimutatás, mint a gazdaságossági elemzések alapja kiemelt szerepet kap a tantárgy feldolgozásakor. A tárgy alapvető célul tűzi ki, hogy valós kaput nyisson az említett két diszciplína között, valamint hogy mélyen megértsék a számvitel főbb ok-okozati összefüggéseit, mindehhez a témakörökhöz kapcsolódóan több komplex példamegoldást bemutató előadás is kapcsolódik. Törekszünk arra, hogy az informatikus hallgatók megértsék, hogy a számviteli információs rendszerrel, mint szoftverrel szemben milyen elvárások fogalmazódnak meg a gyakorlatban, valamint hogy értsék, hogy az elemi gazdasági események rendszere milyen programozható algoritmusokat kíván és alkalmaz, amely kielégíti a gazdasági szereplők információs igényeit.

Mintaanyag

Kontrolling, Gazdasági elemzés

A kontrolling tantárgy oktatásának célja a kontrolling koncepció, valamint a kontrollingrendszer építőelemeinek (elsősorban a vezetői számvitel körébe tartozó megoldások, számítások, tervezési, elemzési, információszolgáltatási rendszerek) megismertetése, elsajátítása és mindezek alapján annak megalapozása, hogy hallgatóink érdemben részt tudjanak vállalni egy gazdálkodó szervezet kontrollingrendszerének kialakításában, folyamatos működtetésében,a gyakorlatban alkalmazni tudják -elsősorban -az operatív kontrolling eszközeit.

A gazdasági elemzés tárgy célja, hogy az alapképzésben elsajátítandó statisztikai ismereteket szintetizálja, valamint hozzájáruljon egy tudományos diákköri dolgozat és/vagy a szakdolgozat készítéséhez szükséges módszertani eszköztár hatékony alkalmazásához. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a gazdasági életben alkalmazható komplexebb statisztikai elemzések módszertanával - idĘbeli és kapcsolatvizsgálatok, faktor- és klaszterelemzés, nem paraméteres hipotézisvizsgálatok-, illetve azok szoftveres alkalmazásával is; az MS Excel programban megvalósítható statisztikai adatelemzés és a komplex statisztikai eljárások specializált szoftvereken (SPSS-PASW) való használatával. A korszerĦszámítástechnikai alkalmazások ismeretének birtokában, korszerĦ oktatástechnikai eszközök segítségével a hallgatók képessé válnak a gyakorlati elemzĘ tevékenység megvalósítására az adatgyĦjtéstĘl, az adatok különbözĘ ismérvek szerinti rendszerezésén át, a megfelelĘ elemzĘmódszerek kiválasztására és alkalmazására. A hallgatók megismerkednek a primer és szekunder adatgyĦjtés formáival és önálló elemzéseket végeznek a fĘbb gazdasági területeken (pl. demográfia, versenyképesség) regionális és nemzetközi kontextusban, valamint elsajátítják a piackutatás fĘbb elveit.

Mintaanyag

Gazdaságtudományi ismeretek 2 számvitel rész

A kurzus (Számviteli és pénzügyi ismeretek) célja, hogy bemutassa a hallgatóknak a számvitel
elméleti megalapozását, alapelveit és alkalmazását, szabályozottságának, elveinek megismertetését,
a gyakorlati alkalmazás kereteinek bemutatását, a vállalkozások önállóságának hangsúlyozása és a
választási lehetőségek ismertetése mellett. A tárgy megismerteti továbbá a hallgatókkal a vállalati
vagyon változásainak kettős könyvvitelen alapuló elszámolását, és betekintést ad a vállalati
beszámoló részeinek, elsősorban a mérleg és eredménykimutatás összeállításának folyamataiba.
Továbbá megismerteti a hallgatókat a pénzügyi elemzés eszközrendszerének egy csoportjával: a
mutatószámok alkalmazásával.

Mintaanyag

Készítsd el weboldaladat ingyen!